You Tube icon  Flickr icon 

Lexington WOW Club

Lexington WOW Club Meeting

Tuesday, April 15, 2014 - 7:00pm to 9:00pm
Tuesday, May 20, 2014 - 7:00pm to 9:00pm

Large Meeting Room - Lower Level